Gamma函数

欧拉反射公式和利用Fourier级数的证明

October 31, 2019
数学分析/Mathematical Analysis Fourier分析/Fourier Analysis Gamma函数

对伽玛函数进一步的认识——Bohr-Mollerup定理

September 24, 2019
数学分析/Mathematical Analysis Gamma函数

伽玛函数两个有趣的应用

September 18, 2019
数学分析/Mathematical Analysis Gamma函数

n维空间中球的体积

September 6, 2019
数学分析/Mathematical Analysis Gamma函数